หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานและห้องประชุม จำนวน ๒๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๙,๗๗๘.๑๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๑๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๑๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๑๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อทรายเคลือบสารทีทีฟอส ๑% ชนิดบรรจุซอง ๕๐ กรัม ยี่ห้อ มูนฟอส ๕๐๐ ซองต่อถัง จำนวน ๒๒ ถังๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริมนม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๔๒๕.๘๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริมนม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๘,๘๕๔.๘๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการรื้อลำเหมืองไส้ไก่ จากทุ่งน้อย-แสงสว่าง หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนมาตรฐานและรายละเอียดอื่นๆ ที่ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการขุดลอกลำเหมือง จากฝายนายอำเภอ ถึงคลองกะยาง หมู่ที่ ๓ พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนมาตรฐานและรายละเอียดอื่นๆ ที่ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการขุดลอกลำเหมือง จากนานายจริงถึงบ้านนายจอง หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนมาตรฐานและรายละเอียดอื่นๆ ที่ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38