หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ และถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๐๖ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนายบุญรวม สมหารวงศ์ หมู่ที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๒๘๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างตัดเสื้อผ้าไทยนักเรียนโครงการช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน จำนวน ๓๐ ตัว เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๖๑,๑๘๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อสารเคมีกำจัดยุง (๑ ขวด บรรจุ ๑ ลิตร) จำนวน ๒๔ ขวดๆละ ๑,๒๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๖๑,๑๘๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร สารกำจัดวัชพืช ชนิดออกฤทธิ์เผาไหม้และดูดซึม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร จำนวน ๗ แกลลอนๆ ละ ๙๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๗๕,๐๗๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48