หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อยางมะตอย HOTMIX จำนวน ๓๕ ตันๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อยางมะตอย HOTMIX จำนวน ๓๕ ตันๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๗๕,๐๗๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อยางมะตอย HOTMIX จำนวน ๓๕ ตันๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านตาปลื้มถึงบ้านนางอนงค์ ขวัญจุน หมู่ที่ ๗ พร้อมป้ายโครงการ ตามรายการประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล กำหนด เป็นเงินจำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องจักรถมคันกั้นน้ำ คลองยาง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก และกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า เลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๔ สุโขทัย จำนวน ๕ รายการ พร้อมค่าบริการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำโครงการขุดลอกลำเหมืองคลองกระดาษ, ฝายสระหลวง หมู่ที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อสว่านโรตารี่ระบบ SDS MAX จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ สท ๗๓๗๐๓/๔๗๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 48