หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๘๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๘๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟรายทางโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นเงินทั้งสิ้น 447,000 บาท (ตามบันทึกข้อความกองช่าง สท 73703/812 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๖๑,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก มีมือจับชนิดฝัง คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๒ ตู้ๆละ ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 48