หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
วัดใหญ่เมืองโบราณ ลำธารแม่มอกดี
ก๋วยสลากบั้งไฟประเพณี สามัคคีสามถิ่นไทย
วัดใหญ่ไชยมงคล
คำขวัญประจำตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
กลุ่มภาคเหนือ
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคอีสาน
การแต่งกายสามภาคของชาวบ้านใหม่ไชยมงคล
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีอันดีงาม
แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวบ้านใหม่ไชยมงคล
โล่เกียรติคุณ แสดงถึงผลงานการพัฒนาตำบล
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ในทุกๆด้าน
ของตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.chaimongkol.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1951 7 ก.ย. 2564
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1950 7 ก.ย. 2564
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1946 7 ก.ย. 2564
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1931 7 ก.ย. 2564
ขอความร่วมมือจังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สถจ. ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/1938 6 ก.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการประเมินผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1928 6 ก.ย. 2564
โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1906 6 ก.ย. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14680-14755 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ย. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14592-14634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ย. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14795-14839 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ย. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14583-14591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ย. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนเงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14635-14678 , 14679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ย. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14840-14900 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ย. 2564
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1929 6 ก.ย. 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1924 6 ก.ย. 2564
โครงการฝึกอบรมการจัดทำและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2564
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1907 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 3 ก.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ (แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน) และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ กสว. มท 0820.3/ว1911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2564
การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 3 ก.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ก.ย. 2564
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,036
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มิ.ย. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ : 055-615-691 โทรสาร : 055-615-692
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
จำนวนผู้เข้าชม 5,625,660 เริ่มนับ 20 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10