หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


รอโอนย้าย
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอนัญญา จีนะวุฒิ
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล


นางสาวอรณิชา ปาละวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวลัดดา เจริญรอบ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอาทิตย์ ราชนุ้ย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวจุฑาวรรณ์ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายเอนก หัวนา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นางสาววันเพ็ญ มากมา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม