หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
รอโอนย้าย
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
โทร : 0956296089
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวอรณิชา ปาละวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0855922944
นางสาวลัดดา เจริญรอบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0992713169
นายอาทิตย์ ราชนุ้ย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0809528956
นางสาวจุฑาวรรณ์ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0931347626
นางสาวจุทาวรรณ์ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสาธารณสุข
นางสาววันเพ็ญ มากมา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0894610837