ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล
มากที่สุด ( 79 )
37.80%
มาก ( 84 )
40.19%
ปานกลาง ( 36 )
17.22%
น้อย ( 8 )
3.83%
น้อยที่สุด ( 2 )
0.96%