ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล
มากที่สุด ( 54 )
33.33%
มาก ( 71 )
43.83%
ปานกลาง ( 27 )
16.67%
น้อย ( 8 )
4.94%
น้อยที่สุด ( 2 )
1.23%